fbpx
ionicons-v5-l Gratis levering binnen nederland
ionicons-v5-l Professionele reiniging & reparatie
ionicons-v5-l 14 dagen bedenktijd

Download hier het PDF bestand algemene voorwaarden

 

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van MARIEKKE Vintage

Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen die MARIEKKE Vintage aanbiedt en op elk tot stand gekomen overeenkomst tussen MARIEKKE Vintage en de klant.

Artikel 1. Definities

 1. In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
  1. MARIEKKE: mevrouw M.M.H. Jansen handelend onder de naam Mariekke Vintage, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 58415580 en kantoorhoudende aan de Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode, postadres Bobbenagelseweg 7;
  2. Klant: de wederpartij van MARIEKKE, een consument (natuurlijk persoon) of rechtspersoon / onderneming;
  3. Opdracht / Levering: het uit te voeren werk of de te verrichten levering of dienst;
  4. Overeenkomst: de overeenkomst tot levering en/of dienstverlening;
  5. Koop op afstand: aankoop via internet of telefonisch;
  6. Algemene voorwaarden: onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden;
  7. Product(en): goederen die geleverd worden;
  8. Webshop: www.mariekke.nl.

Artikel 2. Van toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen de Klant en MARIEKKE, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede op alle daaruit voortvloeiende en/of samenhangende overeenkomsten, alsmede op alle door MARIEKKE gedane aanbiedingen en/of offertes.
 2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Klant wordt door MARIEKKE uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover MARIEKKE deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan de Klant heeft bevestigd. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen hebben deze afwijkingen van of aanvullingen op de algemene voorwaarden slechts betrekking op de desbetreffende Overeenkomst.
 4. MARIEKKE houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden gelden dan ook voor de bestaande Overeenkomst tussen Klant en MARIEKKE. Wijzigingen worden schriftelijk bekend gemaakt en treden in werking 14 dagen na deze bekendmaking of op een later tijdstip zoals vermeld in de bekendmaking.

Artikel 3. Het aanbod

 1. De door MARIEKKE gemaakte aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen na uitreiking, tenzij anders aangegeven. MARIEKKE is slechts aan de aanbiedingen of offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Klant schriftelijk binnen 14 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 2. Een Overeenkomst komt tot stand door uitdrukkelijke acceptatie van de order door MARIEKKE op een in de branche gebruikelijke wijze.
 3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief heffingen van overheidswege en zijn standaard in euro’s aangegeven, alsmede exclusief in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Opdrachten.
 5. De Overeenkomst tussen MARIEKKE en de Klant betreft een koopovereenkomst, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de Overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 4. Hoe komt de Overeenkomst tot stand

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat door MARIEKKE een ondertekende opdrachtbevestiging of offerte retour is ontvangen van de Klant. De opdrachtbevestiging/offerte is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Klant aan MARIEKKE verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 2. Indien de Opdracht gegeven wordt via de webshop, ontvangt de Klant langs elektronische weg (per e-mail) een opdrachtbevestiging c.q. orderbevestiging. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant de order heeft geplaatst.
 3. Indien de Opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de opdrachtbevestiging (nog) niet getekend retour is ontvangen, wordt de Opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepassing van deze algemene voorwaarden op het moment dat MARIEKKE op verzoek van Klant met uitvoering van de Opdracht start.
 4. Het staat MARIEKKE vrij te bewijzen dat de Overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

Artikel 5. Vintage producten

 1. De Webshop heeft een uitgebreide en nauwkeurig omschrijving van de aangeboden Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken. Afbeeldingen zijn waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of (schrijf)fouten in het aanbod binden MARIEKKE niet.
 2. MARIEKKE spant zich in om de originaliteit van onze producten te waarborgen door middel van goed onderzoek en te werken met betrouwbare partijen. Helaas kan MARIEKKE dit nooit voor 100% zekerheid vaststellen.
 3. Gezien de leeftijd van vintage producten kunnen er gebruikssporen aanwezig zijn. Om de staat van de Producten aan te duiden wordt op de Webshop gebruik gemaakt van de categorieën: uitstekend, erg goed, goed, redelijk en matig.
 4. MARIEKKE controleert alle aangeboden Producten op deugdelijkheid en veiligheid. De bedrading van lampen wordt gecontroleerd en indien nodig geacht vervangen. Op deze controle en het wel/niet vervangen van zaken kunnen geen rechten ontleend worden.
 5. MARIEKKE verkoopt verlichting zonder gloeilamp, halogeenlampen, spaarlampen en/of led lampen.
 6. Goederen zijn leverbaar zolang de voorraad strekt.
  6. Het is mogelijk de Producten te bezichtigen in de showroom in Sint Oedenrode. U kunt contact opnemen om een afspraak te maken. Door de Klant veroorzaakte schade aan de bezichtigde goederen wordt doorberekend aan de Klant.
  7. Een Product kan op verzoek gereserveerd worden voor maximaal zeven dagen.

Artikel 6. Koop op afstand

 1. Deze bepaling geldt alleen voor Koop op afstand met Klanten die consument zijn en Producten hebben besteld via de Webshop:
  1. de consument ontvangt een bevestiging per e-mail van zijn of haar bestelling;
  2. de consument heeft recht op een deugdelijk product dat voldoet aan de mededelingen zoals genoemd op de Webshop;
  3. op de Webshop staan de algemene voorwaarden welke door de consument zijn aangevinkt voor gezien voorafgaand aan de afronding van de bestelling, dan wel zijn vindbaar op de website en worden toegezonden aan de consument indien zij per e-mail een offerte opvraagt. Deze algemene voorwaarden zijn in pdf-bestand waardoor deze door de consument kunnen worden opgeslagen;
  4. de betaalwijze wordt kenbaar gemaakt tijdens de bestelling;
  5. de consument vult zelf het adres en contactgegevens in waar het Product geleverd kan worden. Foutieve of onjuiste invulling van het adres is voor rekening en risico van de consument;
  6. wettelijke bedenktijd: vanaf dag ontvangst van een Product heeft de consument een bedenktijd van 14 dagen. Nadat gebruik is gemaakt van de bedenktijd dient u het Product binnen 14 dagen retour te sturen. Terugbetaling van het aankoopbedrag vindt plaats binnen 14 dagen, maar altijd pas nadat het Product correct retour ontvangen is. De bedenktijd geldt niet voor Producten die niet kunnen worden teruggestuurd door hygiënische of gezondheidsredenen, Producten ten aanzien van vrijetijdsbesteding, tijdsgebonden Producten (losse tijdschriften of kranten), Producten waarvan de sealing/verzegeling verbroken is, Producten die speciaal gemaakt zijn, Producten die snel bederven of beperkt houdbaar zijn, digitale Producten/downloads, spoedreparaties en diensten.
  7. retourneren: indien consument het Product wenst te retourneren, dient de consument het Product/Producten samen met het retourformulier retour te zenden binnen de geldende termijn en onder de geldende voorwaarden;
  8. kosten van retourneren worden niet vergoed, tenzij er sprake is van een beschadigd c.q. een gebrekkig Product. MARIEKKE beoordeelt of er sprake is van een beschadigd of gebrekkig Product. Kosten retourneren is tevens kenbaar gemaakt op de webshop voorafgaand aan de bestelling. Indien de consument kiest voor een duurdere verzendmethode dan de standaard verzendmethode, dient MARIEKKE alleen de standaard verzendkosten te vergoeden, mits bovengenoemde voorwaarden.
 2. Indien sprake is van een kennelijke schrijffout op de webshop, dient te worden uitgegaan van de prijs/juiste informatie die MARIEKKE verstrekt op het moment dat zij bekend is geworden met de kennelijke schrijffout.
 3. Bovengenoemde bepalingen onder lid 1: a, b, c, d, e, g, h en lid 2 gelden ook voor ondernemingen/rechtspersonen. I.p.v. ‘consument’ dient dan ‘onderneming/rechtspersoon‘ gelezen te worden.

Artikel 7. Prijzen

 1. Op de Webshop worden de prijzen van de Producten vermeld.
 2. Indien er geen prijs vermeld wordt op de Webshop, zal MARIEKKE de prijs vaststellen en kenbaar maken.
 3. De door MARIEKKE opgegeven prijzen op de Webshop zijn in Euro’s en inclusief BTW (zie ook lid 6 en 7 van dit artikel) en gebaseerd op de ten tijde van de Opdracht geldende prijsbepalende factoren. Alle prijzen zijn exclusief eventuele verzendkosten.
 4. Ook eventuele invoeringsrechten en douanekosten komen voor rekening van de Klant.
 5. MARIEKKE is gerechtigd om de prijs te verhogen. Wanneer de Klant consument is, kan deze Klant de Overeenkomst ontbinden wanneer de prijs wordt verhoogd binnen 3 maanden na aangaan van de Overeenkomst, tenzij de bedongen aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden. Na deze 3 maanden kan de consument de Overeenkomst ontbinden wanneer de verhoging meer dan 10% bedraagt. De Klant is niet gerechtigd tot ontbinding indien de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.
 6. MARIEKKE hanteert in vrijwel alle gevallen margeprijzen. Dat zijn prijzen die zijn bepaald volgens de margeregeling. De margeregeling is een belastingregeling, die geldt voor gebruikte goederen zoals kunst, antiek en verzamelvoorwerpen. Er wordt alleen btw belasting betaald over de marge tussen inkoop en verkoop. Het gebruik van de margeregeling wordt vermeld op de factuur.
 7. Indien MARIEKKE gebruik van de normale btw regeling zal dit expliciet worden vermeld in de webshop en op de factuur.

Artikel 8. Betaling

 1. De betaling dient te geschieden direct bij het plaatsen van de bestelling middels de betaalmogelijkheden die worden aangeboden op de webshop zoals iDeal, PayPal en soortgelijken.
 2. Een andere mogelijkheid naast lid 1 is dat de Klant betaalt onder rembours (alleen mogelijk binnen Nederland) of bij afhalen op afspraak.
 3. Een andere mogelijkheid is dat MARIEKKE een factuur verzendt met een betaaltermijn van 7 dagen, wanneer betaling ontvangen is zal het Product verzonden worden, tenzij anders overeengekomen.
 4. Indien de Klant een consument is en na het verstrijken van de eerste betalingstermijn, niet of niet volledig aan de betalingsverplichting heeft voldaan, stuurt MARIEKKE een schriftelijk herinnering (ingebrekestelling) ter betaling van het openstaande bedrag binnen 7 dagen en de wettelijke rente daarover (onder aanzegging van de buitengerechtelijke incassokosten). Indien de Klant binnen dit tweede termijn ook niet volledig aan de betalingsverplichting voldoet, is hij de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
 5. Indien de Klant een onderneming of rechtspersoon is en na het verstrijken van de eerste betalingstermijn niet of niet volledig aan de betalingsverplichting heeft voldaan, zijn de buitengerechtelijke incassokosten alsmede de wettelijke handelsrente vanaf de dag nadat de termijn is verlopen verschuldigd.
 6. Indien betaling binnen de gestelde termijnen uitblijft, is MARIEKKE gerechtigd om haar werkzaamheden/levering op te schorten dan wel de Opdracht te ontbinden zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn.
 7. Een klacht schort de betalingsverplichting van de Klant niet op.
 8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag, onder curatele stelling of surseance van betaling van de Klant zijn de vorderingen van MARIEKKE op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9. Levering

 1. Tijdens de bestelling worden de verzendkosten weergeven. Deze verzendkosten komen bovenop de (verkoop)prijs. Tevens staan op de Webshop staan steeds de geldende verzendkosten genoemd onder ‘betaling en verzendkosten, Indien het afleveradres niet valt binnen de regio’s die genoemd worden op de Webshop, dan wel voor een andere manier van leveren gekozen wordt, brengt MARIEKKE aparte verzendkosten in rekening. Deze kosten zullen voorafgaand aan de levering kenbaar gemaakt worden.
 2. Wanneer een termijn is overeengekomen voor de levering door MARIEKKE, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Klant MARIEKKE schriftelijk in gebreke te stellen.
 3. De Klant dient de geleverde Producten bij aflevering te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de Klant na te gaan of het geleverde aan de Overeenkomst beantwoord, te weten:
  • of de juiste zaken zijn geleverd;
  • of de geleverde zaken, wat de hoeveelheid en aantal betreft, overeenstemmen met de Opdracht;
  • of de geleverde zaken voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden aan vintage Producten op basis van de informatie op de Webshop.
 4. Bij vertraagde oplevering heeft de Klant niet het recht om een afname te weigeren.
 5. Indien levering van een besteld Product niet mogelijk blijkt te zijn, zal MARIEKKE zich inspannen om een vervangend soortgelijk Product beschikbaar te stellen. De Klant is dan niet gehouden om van dit aanbod gebruik te maken.

Artikel 10. Retourneren

 1. Bij het retourneren dient gebruik te worden gemaakt van het retourformulier dat meegezonden is met het Product.
 2. De retourzending dient van te voren te worden aangemeld per e-mailbericht. Bij ontvangst van het Product zitten aanvullende verzendinstructies indien van toepassing.
 3. Retourneren kan alleen indien verpakking en Product in dezelfde staat zijn als waarin zij zijn afgeleverd. U dient een bewijs van verzending te bewaren.
 4. Indien de Klant een consument is kan de klant de Producten (met uitzondering van genoemde Producten in lid 6) zonder opgaaf van reden gedurende veertien dagen vanaf dag ontvangt retourneren.
 5. Indien de Klant een onderneming / rechtspersoon is, kan de klant de Producten (met uitzondering van genoemde Producten in lid 6) zonder opgaaf van reden gedurende zeven dagen vanaf datum ontvangst retourneren, tenzij anders overeenkomen.
 6. Producten die niet geretourneerd kunnen worden zijn producten die niet kunnen worden teruggestuurd door hygiënische of gezondheidsredenen, Producten waarvan de sealing/verzegeling verbroken is, Producten die speciaal gemaakt of ingekocht zijn voor de Klant, Producten die snel bederven of beperkt houdbaar zijn, digitale Producten/downloads.
 7. De verzendkosten voor het retourneren zijn voor rekening van de Klant, tenzij sprake is van een beschadigd of gebrekkig Product, vastgesteld door MARIEKKE, zie verder artikel 6 lid 1 onder h.
 8. Zodra MARIEKKE de retourzending heeft ontvangen, zal het aankoopbedrag z.s.m., doch uiterlijk binnen de wettelijke termijn van 30 dagen worden terug betaald op het aangegeven rekeningnummer door de Klant.
 9. Het is uiteraard ook mogelijk om de goederen op afspraak zelf terug te brengen naar onze showroom in Sint Oedenrode.

Artikel 11. Huur van Producten

 1. De Klant kan ook een Product huren. De prijs wordt per week vastgesteld aan de hand van een percentage van de verkoopprijs, de minimale prijs is de prijs die gerekend wordt voor één week huur.
 2. Vooraf wordt een borg betaald ter grootte van minimaal het aankoopbedrag. De borg wordt binnen 30 dagen na retournering terug overgemaakt op de door Klant aangewezen bankrekening. Eventuele kosten door schade, herstel en/of vervanging van het Product worden in mindering gebracht op de borg. Over de borg wordt geen rente vergoed.
 3. Indien de schade meer bedraagt dan de borg, wordt het meerdere in rekening gebracht aan de Klant.

Artikel 12. Opschorting, annulering en ontbinding

 1. MARIEKKE is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
  • Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  • na het sluiten van de Overeenkomst MARIEKKE ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen. Indien er gegronde vrees bestaat dat de Klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt.
 2. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van MARIEKKE op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
 3. De klant kan de Opdracht schriftelijk (per e-mail) kosteloos annuleren wanneer de Opdracht nog niet bevestigd is. De klant kan telefonisch contact opnemen met MARIEKKE waarin de annulering al telefonisch kenbaar kan worden gemaakt waarna de Klant dit schriftelijk bevestigd.
 4. MARIEKKE behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13. Risico-overgang

 1. De levering geschiedt op het adres dat door de Klant is opgegeven als afleveradres. Foutieve of onjuiste invulling van het adres (en eventuele extra kosten daardoor) zijn voor rekening en risico van de Klant.
 2. Het risico gaat over op de Klant op het moment dat de goederen zijn ontvangen door de Klant of een door hem aangewezen derde.
 3. Wanneer de Klant een vervoerder aanwijst en de keuze voor deze vervoerder niet door MARIEKKE wordt aangeboden, gaat het risico over op de klant op het moment van ontvangst van de zaak door de vervoerder.
 4. Indien het Product tenietgaat voor de overdracht, spant MARIEKKE zich in om de Klant onder dezelfde voorwaarden een soortgelijk product aan te bieden. De Klant is niet gehouden om van dit aanbod gebruik te maken. MARIEKKE is de Klant geen schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 14. Garanties

 1. MARIEKKE zal een Product leveren die de eigenschappen bezit die de Koper op grond van de Overeenkomst en de gegeven specificatie op de Webshop mocht verwachten. De Klant moet hierbij in acht nemen dat hij een vintage product heeft gekocht welke gebruikssporen kan bevatten. Verdere garanties naast de omschreven eigenschappen die het Product beschikt, kan niet worden gegeven aangezien het om vintage producten gaat.
 2. Elektronische apparaten worden verkocht als verzamelobject en zijn niet geschikt voor (dagelijks) gebruik. Voordat elektronische apparaten gebruikt worden, dient een erkend elektricien te worden geraadpleegd door de Klant.
 3. Elke aanspraak van de Klant ter zake van geleverde Producten vervalt bovendien, indien:
  1. de Producten niet (meer) te identificeren zijn als zijnde afkomstig van MARIEKKE;
  2. de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e) behandeling, montage, gebruik en/of opslag, onderhoud, reparaties (door derden) van de Producten;
  3. MARIEKKE niet terstond door de Klant in de gelegenheid is gesteld de reclames te onderzoeken en haar verplichtingen na te komen;
  4. de Klant niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan de nakoming van enige op hem rustende verplichting.
  5. Gebreken en of ondeugdelijke Producten dienen schriftelijk te worden medegedeeld zoals in de klachtenregeling is genoemd.

Artikel 15. Klachtenregeling / reclames

 1. Zichtbare gebreken of tekorten die bij ontvangst worden geconstateerd of hadden moeten worden geconstateerd, dienen direct schriftelijk en gemotiveerd kenbaar gemaakt te worden bij MARIEKKE, dan wel binnen 7 dagen na datum levering.
 2. De Klant dient gebreken aan het Product binnen 14 dagen na ontdekking, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd en onder vermelding van de factuur- en productgegevens melding maken aan de MARIEKKE. Termijnen zijn voor ondernemingen / rechtspersonen vastgesteld op straffe van verval als deze overschreden worden.
 3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft MARIEKKE de keuze tussen aanpassing van de in rekening gebrachte prijs, het kosteloos verbeteren of leveren van een soortgelijk Product dan wel een restitutie van door Klant reeds betaald prijs (naar evenredigheid).
 4. Een klacht schort de betalingsverplichting van de Klant niet op.

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud

 1. Het door in het kader van deze Overeenkomst door MARIEKKE geleverde blijft eigendom van MARIEKKE totdat de Klant alle verplichtingen uit de gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich uit van reeds geleverde zaken alsmede nog te leveren zaken krachtens deze Overeenkomst.
 3. Het door MARIEKKE geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt (dit eerste kan wel als dit tot de normale bedrijfsbeoefening van de Klant behoort). De Klant is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 4. Indien derden beslag (dreigen te) leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Klant verplicht om MARIEKKE daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. Voor het geval MARIEKKE de in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijk toestemming aan MARIEKKE en door MARIEKKE aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van MARIEKKE zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 17. Aansprakelijkheid

 1. De Klant wordt bij aanschaf van vintage goederen verondersteld bekend te zijn met de – mogelijke van huidige wet- en regelgeving afwijkende – eisen en voorschriften die werden gesteld aan veiligheid en gebruik ten tijde dat de goederen werden vervaardigd.
 2. De Klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor naleving van en toezien op veilig en verantwoord gebruik van de Producten.
 3. Indien MARIEKKE aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.
 4. Indien Klant aantoont dat hij schade heeft geleden door een handelen of nalaten van MARIEKKE, die bij zorgvuldig en deskundig handelen zou zijn vermeden, is MARIEKKE voor de schade aansprakelijk tot éénmaal het declaratiebedrag van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. MARIEKKE heeft te alle tijde het recht om de door Klant te lijden of geleden schade voor zover mogelijk te voorkomen of te verminderen.
 6. Onder schade wordt uitsluitend verstaan schade aan personen, schade aan zaken en directe vermogensschade.
 7. MARIEKKE is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen.
 8. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van leidinggevende van MARIEKKE.
 9. MARIEKKE staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.
 10. MARIEKKE is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat MARIEKKE is uitgegaan van eventueel door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor MARIEKKE kenbaar behoorde te zijn.
 11. De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door MARIEKKE ingeschakelde personen of derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op de aansprakelijkheidsbeperkingen hebben.

Artikel 18. Overmacht

 1. MARIEKKE is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, dien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, nog krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen; ziekte, stakingen, annulering en /of vertraging van inkoopmaterialen, of van de door MARIEKKE ingeschakelde personen of derden, alsmede alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop MARIEKKE geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor MARIEKKE niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. MARIEKKE is gerechtigd gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 19. Vrijwaring

 1. De Klant vrijwaart MARIEKKE, diens ondergeschikten en hulppersonen voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Klant verstrekte materialen of gegevens.
 2. Klant vrijwaart MARIEKKE voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Klant toerekenbaar is.
 3. Klant vrijwaart MARIEKKE voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Klant aan MARIEKKE onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
 4. Klant vrijwaart MARIEKKE voor alle aanspraken van derden – daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Klant, alsook gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Klant betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van MARIEKKE ten behoeve van de Klant.
 5. Klant vrijwaart MARIEKKE tevens voor aanspraken van derden waarbij MARIEKKE als medepleger van Klant wordt aangemerkt.

Artikel 20. Intellectuele eigendom

 1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op documentatie, apparatuur, ontwerpen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen en calculaties of andere materialen zoals analyses, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij MARIEKKE.
 2. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om foto’s en/of teksten van de Webshop te gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MARIEKKE.

Artikel 21. Privacy

 1. MARIEKKE respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en houdt zich aan de Wet persoonsregistratie. De persoonlijke informatie die u ons verschaft, zal altijd met zorg en vertrouwelijk worden behandeld.
 2. MARIEKKE zal uw persoonlijke gegevens gebruiken om de Overeenkomst na te komen. De gegevens worden niet aan derde(n) ter beschikking gesteld. De persoonlijke informatie bevat alle gegevens die u in het bestel formulier / of e-mail heeft ingevuld.
 3. MARIEKKE maakt gebruik van een mailinglijst voor het verzenden van een nieuwsbrief. U kunt zich hiervoor aanmelden via de website. Iedere mailing bevat instructies om uzelf via een reply van deze lijst te verwijderen.

Artikel 22. Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingen en andere bevoegdheden van Klant uit welke hoofde dan ook jegens MARIEKKE in verband met het verrichten van werkzaamheden/de geleverde dienst door MARIEKKE in ieder geval een jaar na het moment waarop Klant bekend werd of redelijkerwijs kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 23. Toepasselijk recht

 1. Het Nederlandse recht is van toepassing. Bij eventuele geschillen is, tenzij de kantonrechter bevoegd is, de rechtbank in het arrondissement waarbinnen MARIEKKE gevestigd is bevoegd. Niettemin heeft MARIEKKE het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 24. Slotbepaling

 1. Mochten bepalingen in deze algemene voorwaarden in strijd zijn met dwingend recht uit burgerlijk wetboek 7 ten aanzien van koop aan consumenten, prevaleert het wettelijk voorschrift.
 2. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. MARIEKKE en Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Bij versies van deze algemene voorwaarden in een andere taal dan het Nederlands, prevaleert de Nederlandse tekst.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden MARIEKKE Vintage – augustus 2016

Privacybeleid

 

Algemeen

Het privacybeleid is van toepassing op elk gebruik van onze website en op alle persoonsgegevens die geregistreerd worden via onze website.

Wij nemen onze verplichtingen ten aanzien van uw privacy en de verwerking en doorgifte van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij hebben dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de overdracht en het bewaren van gegevens veilig verlopen.

Wij verzoeken u om ons privacybeleid aandachtig te lezen omdat daarin wordt vermeld op welke wijze en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verzamelen. Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, verleent u toestemming voor de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens zoals omschreven in dit privacybeleid. MARIEKKEvintage is verwerkings verantwoordelijke ten aanzien van deze verwerkingen. MARIEKKEvintage is te bereiken per e-mail op [email protected]

Registratie persoonsgegevens

MARIEKKEvintage legt uw gegevens vast als u producten of diensten van ons afneemt. Uw persoonsgegevens worden gescheiden opgeslagen in een centraal, elektronisch klantenbestand van MARIEKKEvintage.
In de volgende situaties registreren wij u uw persoonsgegevens;

 • Bij het bezoeken van onze website.
 • Bij de uitvoering van een aan ons verleende opdracht.
 • Bij de aanmelding voor marketinguitingen en/of onze nieuwsbrief.
 • Bij het invullen van overige contactformulieren op de website.
 • Ingeval wij uw persoonsgegevens en/of profielinformatie van derde partijen ontvangen, bijvoorbeeld indien u bij deze derde partij een van onze producten heeft gekocht of u bij deze partijen uw interesse heeft aangegeven voor de door ons verleende producten en/of diensten. In dit geval vermelden wij dat en van wie wij de persoonsgegevens hebben ontvangen bij onze eerste communicatie met u.

Daarbij kunnen wij u de volgende informatie vragen en/of registreren;

 • geslacht, voornaam, achternaam, straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Onze servers kunnen automatisch bepaalde gegevens registreren, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van uw bezoek aan onze websites, onder meer door gebruik van cookies.

MARIEKKEvintage schakelt de navolgende verwerkers in voor de verwerking van de persoonsgegevens:

 • dWise; voor het hosten van de website waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Gebruik van persoonsgegevens

De grondslag voor het gebruik van uw persoonsgegevens is uw toestemming daarvoor. In het geval van een aan ons verleende opdracht en/of met ons gesloten overeenkomst is de grondslag voor het gebruik van uw persoonsgegevens de noodzakelijkheid voor de juiste uitvoering van die opdracht en/of overeenkomst.

Voor bestaande klanten is de grondslag ons gerechtvaardigde belang om onze klanten aanbiedingen te doen en op de hoogte te houden van onze vergelijkbare producten en diensten.

Uw persoonsgegevens worden door MARIEKKEvintage gebruikt voor de volgende doeleinden:

 1. Om een opdracht uit te voeren,
 2. Om u te informeren over de status van uw opdracht,
 3. Voor het meten van de klanttevredenheid,
 4. Om door u gestelde vragen te beantwoorden,
 5. Voor het verbeteren van onze diensten en deze aan te passen aan uw wensen. In dit kader kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken voor profileringsdoeleinden.
 6. Om u te informeren over lopende en toekomstige activiteiten en aanbiedingen, zowel per post, telefoon of e-mail.
 7. Voor het versturen van nieuwsbrieven, zowel elektronisch als per post.
 8. Daarnaast worden uw gegevens anoniem gebruikt in managementinformatie en analyses. Met de resultaten hiervan zijn we beter in staat om de klanttevredenheid verder te verhogen en kunnen we onze diensten, producten en website verder verbeteren.
 9. MARIEKKEvintage zal uw gegevens niet beschikbaar stellen aan derden, tenzij dit voor een juiste uitvoering van de opdracht noodzakelijk is en/of tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens die we met uw toestemming verwerken, bewaren wij gedurende één jaar.

Inzien en wijzigen van uw gegevens

U kunt MARIEKKEvintage verzoeken om:

 • inzage, aanpassing of verwijdering van de persoonsgegevens die MARIEKKEvintage over u verzamelt.
 • beperking van de verwerking van de persoonsgegevens die MARIEKKEvintage over u verzamelt.
 • overdracht van de persoonsgegevens die MARIEKKEvintage over u verzamelt.

U kunt toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan. In alle gevallen kunt u daartoe een e-mail sturen aan [email protected]

U heeft recht om indien u dat wenst een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verzet

U kunt altijd aangeven dat u niet benaderd wilt worden met marketingactiviteiten. Dit kan door een e-mail te sturen naar [email protected]